Liên hệ

Quản lý chung

Peter Thomas
Tổng giám đốc - Khu vực Đông Nam Á
Tel: +6 (03) 788 78 663
Mobile: +6 011 2382 9663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Peter Thomas

Quản lý thị trường

Chim Ting Liang
Đông Nam Á - Giám đốc khu vực phụ trách thị trường cầu trục
Tel: +6 (03) 788 78 663
Mobile: +6 012 365 5110
Fax: +6 (03) 788 78 662

Chim Ting Liang

Raymond Howe
Đông Nam Á - Giám đốc khu vực phụ trách thị trường cảng biển
Tel: +65 6329 6405
Mobile: +65 93661021
Fax: +65 6329 9699

Raymond Howe

Đại diện bán hàng từng quốc gia

George Loh
Malaysia - Đại Diện Bán Hàng cấp cao
Tel: +6 (03) 788 78 663
Mobile: +6 012 217 2959
Fax: +6 (03) 788 78 662

George Loh

Tan Loke-Ping
Chuyên gia hỗ trợ khách hàng lớn
Tel: +6 (03) 788 78 663
Mobile: +60 12 326 6713
Fax: +6 (03) 788 78 662

Tan-Loke Ping

Nguyen Thanh Hanh
Việt Nam - Giám đốc quốc gia
Mobile: + 84 902 832 998
Fax: +84 4 35378733

Than Hanh Nguyen

Ashley Tan
Đông Nam Á - Hỗ trợ bán hàng
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Ashley Tan

Nur Fadhilah Binti Rosli
Đông Nam Á - Điều phối viên truyền thông và bán hàng văn phòng
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Nur Fadhilah Binti Rosli

Tracy Leong
Đông Nam Á - Kỹ sư bán hàng trong nhà
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Tracy Leong

Nguyen Thi Ngoc
Việt Nam - Trợ lý bán hàng
Tel: +84 9 0283 2355

Nguyen Thi Ngoc

Bảo dưỡng sửa chữa

Sudhesh Tanaratnam
Giám đốc dịch vụ kỹ thuật
Tel: +6 (07) 507 1016
Mobile: +60 19 226 8740
Fax: +6 (03) 788 78 662

Sudhesh Tanaratnam

Nasrul Jamaludin
Trợ lý giám đốc dịch vụ kỹ thuật - Trưởng nhóm
Tel: +6 (03) 788 78 663
Mobile: +6 013 4572432 / +6 012 3644480
Fax: +6 (03) 788 78 662

Nasrul Jamaludin

Anis Sahari
Trưởng nhóm - Phụ trách Bảo trì Block-E
Tel: +6 (07) 507 1016
Mobile: +6 019 2268 236
Fax: +6 (03) 788 78 662

Anis Sahari

Hafiz Wazir
Trưởng nhóm - Phụ trách sửa chữa bảo trì & sửa chữa khẩn cấp
Tel: +6 (07) 507 1016
Mobile: +6 019 226 8270
Fax: +6 (03) 788 78 662

Hafiz Wazir

Tài chính & Kế toán

Shou Yoke Tung
Đông Nam Á - Giám đốc tài chính nhân sự
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Shou Yoke Tung

Joni Heng
Đông Nam Á - Điều hành tài khoản cao cấp
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Joni Heng

Wei Wei Wan
Đông Nam Á - Điều hành tài khoản cao cấp
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Wan Wei Wei

Thu mua & Kho vận/Logistic

Ching-Ching Lim
Giám đốc hành chính và thu mua, kho vận - Khu vực Đông Nam Á
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Ching-Ching Lim

Fiona Chin
Thu mua & Kho vận- Khu vực Đông Nam Á
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Fiona Chin