Liên hệ

Quản lý chung

Peter Thomas
Tổng giám đốc - Khu vực Đông Nam Á
Tel: +6 (03) 788 78 663
Mobile: +6 011 2382 9663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | Peter Thomas

Đại diện bán hàng từng quốc gia

George Loh
Malaysia - Đại Diện Bán Hàng cấp cao
Tel: +6 (03) 788 78 663
Mobile: +6 012 217 2959
Fax: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | George Loh

Chim Ting Liang
Malaysia - Đại Diện Bán Hàng
Tel: +6 (03) 788 78 663
Mobile: +6 012 365 5110
Fax: +6 (03) 788 78 662

Chim Ting Liang

Tan Loke-Ping
Thái Lan - Đại Diện Bán Hàng cấp cao
Tel: +6 (03) 788 78 663
Mobile: +6 012 3133 218
Fax: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | Tan Loke-Ping

Nguyen Thanh Hanh
Việt Nam - Đại Diện Bán Hàng
Mobile: + 84 902 832 998
Fax: +84 4 35378733

Conductix-Wampfler | Nguyen Thanh Hanh

Rikesh Supra
Singapore - Đại Diện Bán Hàng
Tel: +65 6329 6405
Mobile: +65 9322 7752
Fax: +65 6329 9699

Rikesh Supra

Ashley Tan
Đông Nam Á - Hỗ trợ bán hàng
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | Ashley Tan

Nur Fadhilah Binti Rosli
Đông Nam Á - Điều phối viên hỗ trợ bán hàng
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Fadhilah-Rosli

Nguyen Thi Ngoc
Việt Nam - Trợ lý bán hàng
Tel: +84 9 0283 2355

Thi Ngoc Nguyen

Chuyên viên dự án

Raymond Howe
Giám đốc dự án
Tel: +65 6329 6405
Mobile: +65 93661021
Fax: +65 6329 9699

Raymond-Howe.jpg

Bảo dưỡng sửa chữa

Matti Talala
Cố vấn kỹ thuật & Tài khoản chính - APAC
Tel: +65 6329 6405
Mobile: +65 9071 2444
Fax: +65 6329 9699

Matti-Talala.jpg

Nasrul Jamaludin
Trưởng nhóm - Sửa chữa bảo dưỡng E-RTG
Tel: +6 (03) 788 78 663
Mobile: +6 013 4572432 / +6 012 3644480
Fax: +6 (03) 788 78 662

Nasrul Jamaludin

Tài chính & Kế toán

Shou Yoke Tung
Giám đốc tài chính nhân sự
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | Shou Yoke

Lim Ruey
Kế toán
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | Lim Ruey

Joni Heng
Kế toán
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Joni Heng

Thu mua & Kho vận/Logistic

Ching-Ching Lim
Giám đốc hành chính và thu mua, kho vận - Khu vực Đông Nam Á
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Conductix-Wampfler | Ching Ching Lim

Fiona Chin
Thu mua & Kho vận- Khu vực Đông Nam Á
Tel: +6 (03) 788 78 663
Fax: +6 (03) 788 78 662

Fiona Chin